Language Assistance ServicesSterling, VA

Ridgetop Dental Provides Free of Charge Language Assistance

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:
Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Korean:
저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Vietnamese:
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Chinese:
我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Arabic:
سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفير خدمات المساعدة اللغوية بدون تكلفة للأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى من
المرجح أن نستمع إليها خلال ممارستنا والذين لا يتقنون تحدث الإنجليزية بشكل جيد يمكنهم من التحدث إلينا فيما يتعلق برعاية الأسنان
التي نقدمها.

Tagalog:
Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Persian (Farsi):
ما برای ارائه خدمات ترجمه رايگان به افرادی که زبان انگليسی آنها برای صحبت با ما درباره خدمات مراقب از دندان ارايه شده ما در حد
کافی نبوده و به زبان های صحبت می کنند که ما به احتمال زياد در هنگام کار با آنها سر و کار پيدا می کنيم گام هايی منطقی را بر خواهيم
داشت.

Amharic:
አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡

Urdu:
ہم ان لوگوں کو جو ہماری پيش کرده زبان بولتے ہيں ليکن انگريز ی نہيں جانتے اور ہم سے ڈينٹل کير کے ليے بات کرتے ہيں مفت زبان دانی کی امداد
کے ليے معقول اقدام اٹهائيں گے۔

French:
Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Russian:
Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Hindi:
हमउनव्यक्तियोंको, जोककऐसीभाषाएंबोलिेहैंजोहमअपनेअभ्यासमेंसंभावििरूपमेंसुननाचाहिेहैंऔरजोहमारेद्िाराप्रदानकीजानेिालीडैंटलदेखभालकेबारेमेंहमारेसाथउचचिढंगसेअंग्रेजीनहींबोलिे, मुफ़्िसेिाएंप्रदानकरनेकेललयेउचचिकदमउठायेंगे।

German:
Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Bengali:
দাঁতেরপররচর্যররিষতেআমতদরপ্র্যরিসচলকলীনর্রইংরজীভষেকথিলতিন, এিংআমতদরপ্র্দত্তপররতষিের্রভতলভতিইংরজীভষেকথিলতেপরতিনন, েতদরজনযআমররিনমূতলযভষরসহেেপ্র্দনকররক্ষেতের্তথষ্টদরেত্বশীলপদতেপগ্রহণকরতি।Kru (provided in Bassa):
Di yòŋmakitik mòasso i nyuu ti mahola ma yanga i bot ba mpò mahop mayéèdi la emblèi bolo yé hiki kè, ndi baba p b・Ngissi longu・i nyuu podos b駸 kolbaha ni matibla ma massòŋndi ti bò

Ibo:
Anyi gaa nye ndi mmadu ezibote steps í nye ha asusu ha na sù, hàgà akwugwo màkà ya. Í gwa anyi màkà otu ha sî mèziè èze ha nke anyi n’ nye ha.

Yoruba:
Àwa yoo gbe awọn ・b駸・ti o tọ́lati pese iṣẹiranlọwọfun èèl’ọfẹfun awọn eniyan ti o nsọawọn 鐡・ti o ṣeeṣe fun wa lati gbọl’ẹnu iṣẹwa ati awọn ti kii sọ鐡・Gẹẹsi daradara t・lati ba wa sọrọnipa aboju ey匤 ti 烱a npese.

If any further questions please contact our practice manager at 703.444.9900

Complimentary Dental Consultation